Regulamin

Warunki sprzedaży programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz świadczenia usług dostępu do serwisu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, (dalej „Regulamin), określa zasady sprzedaży Programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz   świadczenia usług dostępu do  Serwisu internetowego.

Wydawcą oraz Sprzedawcą Programów szkoleniowo-edukacyjnych, a także Usługodawcą i Administratorem Serwisu jest: Spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

Program szkoleniowo – edukacyjny – kurs, szkolenie będące produktem składającym się z Cykli szkoleniowych (dalej Program).

Cykl szkoleniowy – będący częścią Programu zestaw materiałów na nośnikach CD lub DVD. Ilość płyt w ramach Cyklu określona jest w ofercie produktowej. Poszczególne płyty Cyklu wysyłane są do Zamawiającego w odstępach 6 – 8 tygodniowych.
Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Serwisu internetowego, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

Serwis internetowy – portal umożliwiający dostęp do materiałów z Programu poprzez stronę www.
Program Premium – Program wraz z Serwisem internetowym dostępnym dla Zamawiającego na cały okres trwania kursu.
Umowa – umowa dotycząca Publikacji, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na Publikację i/lub dostęp do treści Serwisu internetowego.
Konsument – zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Abonament – pod pojęciem Abonamentu należy rozumieć pełen okres trwania kursu składającego się z Cykli szkoleniowych oraz, jeśli wybrano, czasowy i płatny dostęp do Serwisu (w zależności od posiadanego rodzaju konta Użytkownika), umożliwiający wykorzystanie wszystkich lub wybranych jego funkcjonalności.
Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu internetowego, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Programów
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu Internetowego.
Konsultant – pracownik Wydawnictwa (lub osoba wykonująca na rzecz Wydawnictwa czynności określone niniejszym Regulaminem na innej podstawie prawnej) przyjmujący w rozmowie telefonicznej Zamówienie lub inne dyspozycje od Użytkownika.
Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na:

 • wyborze w ramach Serwisu internetowego określonego Programu, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Wydawnictwem umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
 • wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia w wersji papierowej dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa,
 • wysłaniu drogą e-mailową oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Programu,
 • złożeniu oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Programu podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem.

Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane Klienta i szczegóły Zamówienia.
Formularz Zamówienia online – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym przy każdym z Programów, umożliwiający zakup Programu.
Formularz Zamówienia w wersji papierowej – formularz dostępny w wersji papierowej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, zawierający niezbędne informacje do zawarcia Umowy.
Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych www.e-forum.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna jest pod adresem Polityka prywatności.
 3. Regulamin dotyczy Programu, o ile w odpowiedniej ofercie Wydawnictwo zaznaczy, że Regulamin ma do niego zastosowanie.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej  z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji w Serwisie internetowym, w tym w składania Zamówień).
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis internetowy zawiera treści w języku polskim.
 4. Treści serwisu w formie materiałów wideo udostępniane są w postaci transmisji strumieniowej.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego na okres wskazany w treści Zamówienia. Wydawnictwo nie jest zobowiązane do aktualizowania treści Serwisu internetowego. Aktualizowane są wyłącznie te treści w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 6. Wydawnictwo nie ogranicza dostępu do Serwisu internetowego w zależności:
  1. od miejsca położenia urządzenia Użytkownika,
  2. liczby logowań do Serwisu,
  3. czasu czytania treści lub korzystania z Serwisu.
 7. W indywidualnych przypadkach treści umieszczone w Serwisie internetowym mogą zostać udostępnione z możliwością pobrania do pamięci urządzenia Użytkownika lub w formie transmisji strumieniowej na żywo, dostępnej dla Użytkownika wyłącznie w czasie trwania wydarzenia. Warunki techniczne, w tym konieczność posiadania konkretnego oprogramowania, czas odtwarzania, typ i rozmiar pliku, wskazane zostają w Serwisie internetowym w miejscu widocznym dla Użytkownika.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Wydawnictwa lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu internetowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Wydawnictwo nie nadało Użytkownikowi uprawnień.
 6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Serwisu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu internetowego bez zgody Wydawnictwa oraz zachowuje się w stosunku do Wydawnictwa oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu opłata za Zamówienie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 8. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu internetowego w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 9. Przystępując do korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

6. DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej. Złożenie Zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie internetowym.
 2. Użytkownik może założyć w Serwisie internetowym indywidualne Konto. Po założeniu Konta w Serwisie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu Internetowego, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Publikacji. Część treści w serwisie dostępna jest dla wyłącznie dla Klientów, którzy złożyli Zamówienie
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Wydawnictwem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Wydwnictwo, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez:
  1. rejestrację Użytkownika na Stronie internetowej w sposób opisany w ust. 7 niniejszego paragrafu lub
  2. połączenie konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym w sposób opisany w ust. 8 niniejszego paragrafu  lub
  3. złożenie Zamówienia podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem po którym Klient otrzymuje wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia i link umożliwiający aktywację Konta.
 7. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać imię i nazwisko,
  2. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3. ustalić Hasło;
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  5. kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. b niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 8. W celu połączenia konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. przejść do zakładki „Załóż Konto”,
  2. wybrać spośród dostępnych: Facebook lub Google,
  3. w otwartym oknie zalogować się na Facebook lub Google i potwierdzić chęć utworzenia Konta.
 9. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie Internetowym i założenia Konta.
 10. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu.
 11. Rejestracja w Serwisie internetowym oraz korzystanie z Konta nie podlega opłacie.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wydawnictwo .
 13. Wydawnictwo  oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 14. Wydawnictwo  nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 15. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 16. Użytkownik oraz Klient ma prawo do zamknięcia konta Serwisu internetowego, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za Zamówienie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 17. Wydawnictwo  usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 18. Wydawnictwo  zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 19. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Wydawnictwo  wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

7. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Wydawnictwo przedstawia danej osobie ofertę zawarcia Umowy, w szczególności przez:
  1. udostępnienie jej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa;
  2. przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  3. zamieszczenie jej w Serwisie internetowym.
 2. Wraz z ofertą Wydawnictwo informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy i zasadach płatności. 
 3. Przed zawarciem Umowy Wydawnictwo umożliwia pobranie z Serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).
 4. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę Wydawnictwa przez:
  1. wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go:
   • pocztą lub kurierem pod adres Wydawnictwa,
   • w formie skanu - pocztą elektroniczną na adres e-mail Wydawnictwa,
  2. wypełnienie Formularza zamówienia online w Serwisie internetowym,
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta.
 5. Składając zamówienie, Klient:
  1. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  3. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu, Prenumeratę lub Prenumeratę Premium składa jako Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument lub Konsument,
  4. wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  5. oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Wydawnictwo.
 6. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 7. Umowa wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Wydawnictwo oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty Wydawnictwa.

8. WARUNKI UMOWY

 1. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Wraz z tą informacją Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Cena oraz okres Abonamentu wskazane są w formularzu zamówienia i zależą od wybranego przez Zamawiającego planu płatności.
 3. Dostępne są następujące plany płatności:
  • Cykliczny  – Zamawiający płaci za każdą płytę Programu osobno, aż do końca trwania Abonamentu, na podstawie faktury VAT z 13-dniowym terminem płatności otrzymanej wraz z płytą, w odstępach 6 – 8 tygodniowych (określonych w ofercie)
  • Kompletny – Dla Programów, które zostały już zakończone, Zamawiający może zapłacić za cały Program na podstawie jednej faktury VAT z 13-dniowym terminem płatności i otrzymać kompletny Program w jednej przesyłce
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Publikację (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie internetowym. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
 5. W ramach Programu Premium dostęp do Serwisu jest płatny z góry za cały okres wskazany w zamówieniu Abonamentu:
  • Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres wyszczególniony w zamówieniu Abonamentu niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
  • Po upływie okresu Abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, Abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenia faktury za kolejny okres Abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z Serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.
  • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
  • Nieopłacenie faktury VAT skutkuje utratą dostępu do wszystkich nowych i aktualizowanych materiałów zamieszczonych w Serwisie – Klientowi pozostaje dostęp do treści umieszczonych w ramach poprzedniego Abonamentu na okres wskazany w zamówieniu. Dostęp do nowych treści jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego Abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument składający zamówienie na dostęp do Serwisu wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Wydawnictwo.
 7. Wydawnictwo jest uprawnione do jednostronnej zmiany treści dostępnych w Serwisie internetowym także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Wydawnictwo jest zobowiązane poinformować Klienta o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.
 8. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. 

9. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówiony Abonament w zależności od wybranego planu płatności:

 • Opłata na podstawie faktury VAT:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

 • Płatność on-line:

Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.
W przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.
 

 • Opłata na podstawie faktury pro forma:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura pro forma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura pro forma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma. 

10. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTĘP DO SERWISU

 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Forum Media Polska a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru lub, w przypadku Programu Premium, umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego).
 • Poszczególne egzemplarze składające się na Cykl szkoleniowy przesyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
 • Umowa realizowana jest przez Wydawnictwo w sposób ciągły, po upływie aktualnego czasu trwania Abonamentu podlega przedłużeniu do czasu złożenia przez Zamawiającego rezygnacji. Procedura rezygnacji opisana jest w punkcie 13. niniejszego regulaminu.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik. Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi. 

11. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

12. LICENCJA

Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do Serwisu.
Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

13. REKLAMACJE, REZYGNACJE I NOTY/FAKTURY KORYGUJĄCE

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej lub ustnej w Dziale Obsługi Klienta lub w siedzibie Wydawnictwa Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 3. Zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawierającej zamówienie Programu, niezależnie od tego, czy dotyczy ono dostępu Cyklicznego czy też Kompletnego w każdym przypadku, gdy po dostarczeniu do Zamawiającego opakowanie Programu zostało otwarte.
 4. W przypadku, gdy zwracany jest Program, w takim samym stanie w jakim został on doręczony Zamawiającemu, Konsument i Przedsiębiorca-Konsument mają prawo do odstąpienia od umowy zawierającej zamówienie Programu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane do Wydawnictwa w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do złożenia Zamówienia.
 5. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z usługi w terminie 14 dni przed końcem aktualnie posiadanego kursu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 6. Wydawnictwo wyraźnie zawiadamia Zamawiającego o:
  1. zbliżającym się upływie okresu trwania aktualnego kursu,
  2. automatycznym przedłużeniu kursu,
  3. aktualnej cenie kursu,
  4. prawie do zgłoszenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia,
  5. prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o automatycznym przedłużeniu kursu.
 7. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania Abonamentu w okresie jego trwania. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.   
 9. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.

14. REKLAMACJA SERWISU INTERNETOWEGO I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Wydawnictwa lub pocztą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Wydawnictwa, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Wydawnictwo  lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Wydawnictwa bok@forum-media.pl. Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Zamknięcie Konta na żądanie Użytkownika nie powoduje anulowania Abonamentu.
 4. Wydawnictwo , chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do treści Serwisu) Wydawnictwo może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Abonament, proporcjonalnie do okresu i zakresu jej wykorzystania.
  2. za zgodą Klienta - może przenieść dostępne treści Serwisu w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
  3. może wydłużyć funkcjonowanie Serwisu internetowego dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu Abonamentu; w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Publikacji ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Publikacji.
 6. W przypadku podjęcia przez Wydawnictwo decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu internetowego Wydawnictwo w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Publikacji. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Publikacji postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wydawnictwo  dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu internetowego przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Wydawnictwo  zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Wydawnictwo  zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Wydawnictwa nie ma możliwości korzystania z Serwisu internetowego, zgłasza ten fakt Wydawnictwu mailowo na adres bok@forum-media.pl. Wydawnictwo niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.

17. ZMIANY REGULAMINU

 1. Wydawnictwo  może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Wydawnictwo każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Wydawnictwo w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta Forum Media Polska sp. z o.o.ul. Polska 13,60-595 Poznań tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888e-mail: bok@forum-media.pl

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki sprzedaży Programów szkoleniowo-edukacyjnych oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Wydawnictwa na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Wydawnictwo w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 3. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wydawnictwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl